Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Mostert Administratie & Advies gevestigd te ‘s-Gravenzande, hierna te noemen opdrachtnemer.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

2.      Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

3.      Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

1.      Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.     De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.     Indien de Overeenkomst mondeling is verstrekt of de opdrachtvestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen door Opdrachtnemer, wordt, indien opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever toch start met de uitvoering van de overeenkomst, deze overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

3.     Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

1.      Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2.      Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.     De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever evenals hieruit voortvloeiende administratief- en/of strafrechtelijke boeten.

5.     Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder opschortingsrecht, aan deze geretourneerd.

6.     Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen elektronisch met elkaar communiceren. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische middelen risico’s kleven. Opdrachtnemer en opdrachtgever bepalen hierbij jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade. Dit geldt eveneens voor het gebruik dat opdrachtnemer maakt van elektronische communicatie in contacten met derden waaronder de (Nederlandse) belastingdienst. In geval van twijfel omtrent de inhoud van elektronische communicatie zijn de data-uittreksels uit de systemen van Opdrachtnemer bepalend.

1.      Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

2.      Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

3.      Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

4.      Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

5.      De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld - specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

6.      Opdrachtnemer heeft het recht van retentie met betrekking tot alle door haar geproduceerde bescheiden en gegevens.

1.      Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.

2.      Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3.      Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

1.      Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.      Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.      Het is opdrachtgever niet toegestaan die predikten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

1.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.      Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.      Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.

5.      In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

1.      Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

2.      Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.      Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.

1.      Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.      Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3.      In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4.      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.      Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.      De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten. 

7.      De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

8.      Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

1.      Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2.      Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3.      Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4.      Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

1.      Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Het voormelde recht tot opschorting van haar verplichtingen komt Opdrachtnemer ook toe indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar (toekomstige) (betalings)verplichting voor de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende Opdracht zal nakomen.  

1.      Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

3.      Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.

1.      Indien en voor zover een Overeenkomst inhoudt dat Opdrachtnemer persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van Opdrachtgever zal dit artikel, bij gebreke van een separate verwerkersovereenkomst, gelden als de overeenkomst die in artikel 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt bedoeld.

2.      Tenzij anders gedefinieerd in deze algemene voorwaarden, hebben de AVG gerelateerde termen gebruikt in deze algemene voorwaarden dezelfde betekenis als gespecificeerd onder de AVG.

3.      Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens alleen verwerken conform de schriftelijke instructies van Opdrachtgever en in overeenstemming met de door Opdrachtgever bepaalde doeleinden en middelen. De soort persoonsgegevens en categorieën van natuurlijke personen die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt zijn opgenomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst dan wel in deze algemene voorwaarden genoemd zijn. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe om de persoonsgegevens te gebruiken voor statistische- en/of kwaliteitsdoeleinden.

4.      Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer worden toegekend in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de persoonsgegevens blijven rusten op de Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.

5.      Opdrachtgever staat er voor in dat voor de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer een adequate wettelijke grondslag als bedoeld onder de AVG aanwezig is. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

6.      Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG en nationale uitvoeringswetten hieromtrent naleven. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.

7.      Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij Opdrachtnemer hierover met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft Opdrachtgever toestemming voor de verwerkingen buiten de EER genoemd in de Overeenkomst.

8.       Opdrachtgever kan andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit de Overeenkomst opleggen. Met ondertekening van de Overeenkomst geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers.

9.      Opdrachtnemer zal zich inspannen om, rekening houden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de redelijkerwijs te verwachten risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, passende  technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige  vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

10.    Op verzoek van Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer informatie verstrekken over de door Opdrachtnemer toegepaste beveiligingsmaatregelen. Door het aanbod van Opdrachtnemer te aanvaarden, dan wel de diensten te gebruiken, verklaart Opdrachtgever de toegepaste beveiligingsmaatregelen passend te achten in verband met de aard en gevoeligheid van de verwerkte (persoons)gegevens. Indien Opdrachtnemer bepaalde minimumeisen of voorwaarden heeft gesteld aan Opdrachtgever, om te voorkomen dat Opdrachtgever door onoordeelkundig gebruik of anderszins de effectiviteit van de door Opdrachtnemer genomen beveiligingsmaatregelen zou ondermijnen, zal Opdrachtgever deze steeds stipt naleven.

11.    Voor zover mogelijk verleent Opdrachtnemer Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van zijn verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van betrokkenen onder de AVG af te handelen. In het geval dat een betrokkene een verzoek om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens) rechtstreeks richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder afhandelen. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen, waarbij Opdrachtnemer Opdrachtgever natuurlijk behulpzaam kan zijn als Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst toegang heeft tot de persoonsgegevens. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

12.    In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 33 AVG (Datalek), zal Opdrachtnemer zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover binnen 48 uur nadat Opdrachtnemer dit Datalek heeft ontdekt te informeren, naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van een eventuele wettelijke verplichtingen daartoe. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en eventueel betrokkenen.

13.    Een melding moet door Opdrachtnemer alleen aan Opdrachtgever worden gedaan als een Datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische) kwetsbaarheid.

14.    Op verzoek van Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in de Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. Opdrachtnemer staat Opdrachtgever toe om een maal per jaar een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde partij. Een audit dient ter controle van de in de Overeenkomst neergelegde verplichtingen. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van een audit stemt Opdrachtgever met Opdrachtnemer de omvang, de duur en de inhoud van de audit af. De audit zal de dagelijkse werkzaamheden van Opdrachtnemer zo min mogelijk verstoren. De kosten van de audits zijn voor rekening van Opdrachtgever.

15.    Als de Overeenkomst wordt beëindigd dan zal Opdrachtnemer de door Opdrachtgever verstrekte Persoonsgegevens aan Opdrachtgever terug overdragen of – op verzoek van Opdrachtgever– vernietigen. Opdrachtnemer zal uitsluitend een kopie van de persoonsgegevens bewaren als Opdrachtnemer hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht is.

1.      Opdrachtnemer maakt gebruik van door derden geleverde en eigen systemen om online diensten te kunnen verlenen. Het is mogelijk dat Opdrachtnemer Opdrachtgever geheel doorverwijst naar de betreffende derde, waarna er mogelijk een overeenkomst tussen de derde en Opdrachtgever tot stand komt. Het is ook mogelijk dat Opdrachtgever de Overeenkomst direct met Opdrachtnemer sluit. In dat laatste geval dienen de algemene voorwaarden van de derde gelezen te worden alsof het de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn. Eventuele algemene voorwaarden van derden dan wel andere contractuele verplichtingen, worden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst met de derde kenbaar gemaakt.

2.      Op de Overeenkomsten die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn of zullen worden gesloten zijn niet van toepassing artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c BW.

3.      Indien Opdrachtgever koppelt met de systemen van Opdrachtnemer, dan zal Opdrachtgever Opdrachtnemer te allen tijde op de hoogte brengen als er wijzigingen in de systemen aan de kant van Opdrachtgever plaatsvinden. Opdrachtnemer heeft ten aanzien van deze koppelingen (ook wel API’s genoemd) een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer is gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen om de koppelingen in stand te houden. Bovendien is Opdrachtnemer gerechtigd bepaalde koppelingen niet langer te ondersteunen. Indien Opdrachtgever wenst te koppelen met een derde partij, die via Opdrachtgever is ingeschakeld, is Opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk voor de koppeling met deze derde.

4.      Opdrachtgever zal zich bij het gebruik van de online diensten houden aan de wet- en regelgeving. Indien Opdrachtgever de diensten van Opdrachtnemer gebruikt op een manier dat de wet en/of de rechten van derden worden geschonden, is Opdrachtnemer gerechtigd de diensten onder de Overeenkomst op te schorten.

5.      Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeengekomen diensten voor meer dan één onderneming te gebruiken dan wel meerdere personen te laten werken onder één account, tenzij Opdrachtnemer daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

6.      Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer door Opdrachtgever een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van Opdrachtnemer of van derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden van gegevens (waardoor performance problemen en/of beveiligingsrisico’s kunnen ontstaan), is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

7.      Voor een veilig gebruik van de online diensten dient Opdrachtgever in ieder geval de volgende maatregelen in acht te nemen:

a.      Inloggegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord en eventuele andere factoren voor authenticatie) dienen veilig te worden bewaard en niet aan onbevoegden te worden verstrekt;

b.      Wachtwoorden dienen lang genoeg te zijn en niet voor de hand te liggen, zodat deze niet of niet zonder buitengewone inspanningen kunnen worden gekraakt;

c.      Randapparaten waarmee de online diensten worden gebruikt, dienen altijd te zijn voorzien van een werkende, legale en actuele versie van een virusscanner van een betrouwbaar of algemeen als betrouwbaar bekend staand merk;

d.      Draagbare randapparaten (zoals laptop, tablet of telefoon), dienen altijd met wachtwoord, vingerafdruk en/of andere betrouwbare authenticatiemiddelen te zijn beveiligd, indien deze worden gebruikt voor toegang tot de online diensten;

e.      De online diensten dienen alleen te worden benaderd vanaf netwerken die redelijkerwijs kunnen worden vertrouwd.

Het is mogelijk dat een derde als bedoeld in het eerste lid van dit artikel aanvullende eisen stelt ten aanzien van het veilig gebruik van de betreffende online dienst. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat iemand die zich aanmeldt op de diensten met de inloggegevens van Opdrachtgever, ook daadwerkelijk (iemand onder het gezag van) Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer op de hoogte te stellen als Opdrachtgever een vermoeden heeft dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden. Opdrachtnemer heeft het recht passende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

8.      De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie (of gedane meting) geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

9.      Opdrachtnemer zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de overeengekomen diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een Service Level Agreement.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de diensten en webservers van Opdrachtnemer. Deze buitengebruikstelling tracht Opdrachtnemer zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor gebruikers optreedt. Opdrachtnemer zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever.

Download

Hier kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden als pdf.